Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

QĐ số 09/QĐ-CQLTT ngày 07 tháng 01 năm 2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng. QĐ số 32/QĐ-CQLTT ngày 16 tháng 3 năm 2020 Về việc công bố công khai điều chỉnh số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 4798/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 và việc công bố công khai điều chỉnh số liệu dự toán ngân sách năm 2020, như sau:

/documents/45680/19301413/Q%C3%90+090010001.pdf/62d76725-45d0-428f-b81c-ef1005b314bb

/documents/45680/19301413/Q%C3%90+320010001.pdf/fbb2cab5-78d1-426e-a71b-c0c0b34d490f

Bộ phận Kế toán - Phòng TCHC