Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng công khai dự toán ngân sách năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-TCQLTT ngày 31/12/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 134/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng

Nội dung Quyết định số 134/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

Trần Yến Nhi
Cục QLTT TP Đà Nẵng