Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo

Ngày 04/11/2021, 100% công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng hoàn thành bài đánh giá chuyên môn nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến đạt kết quả theo yêu cầu.

Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-CQLTT ngày 28/9/2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức thực hiện Hội nghị trực tuyến đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng năm 2021, nhằm triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng.  

Ngày 04/11/2021, 25 công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tham gia đánh giá chuyên môn nghiệp vụ thông qua hình thức trực tuyến. Theo đó, nhằm bảo đảm công tác giám sát kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, công chức tham dự được chia thành 04 ca với số lượng từ 6-7 công chức/ 1 ca.

Ban Giám sát nội bộ phổ biến nội quy, quy chế

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, Ban Giám sát nội bộ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; công chức tham dự kiểm tra chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và không có trường hợp công chức vi phạm quy chế kiểm tra.

Công chức thực hiện sát hạch dưới sự giám sát của Ban Giám sát nội bộ và Hệ thống camera

Công chức tham dự nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế

Kết thúc Hội nghị, 100% công chức tham dự hoàn thành bài đánh giá và có kết quả đạt theo yêu cầu./.

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường Thành phố Đà Nẵng