Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 39/TB-CQLTT ngày 15/01/2021 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Nội dung Thông báo số 39/TB-CQLTT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng thông báo như trên để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT TP Đà Nẵng